ออกตรวจเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันรับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว วันที่ 15 มิถุนายน 2566

ออกตรวจเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันรับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                             โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว วันที่ 15 มิถุนายน 2566