การมอบอำนาจการอนุญาตการพานักเรียนไปนอกราชอาณาจักรในสังกัด สพฐ
แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และคำสั่งมอบอำนาจเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษา
มอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และมอบอำนาจเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษา (ปรุงปรับแนวทางใหม่)
การใช้จ่ายงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี 15 ปี) กรณีมีเงินอุดหนุนคงเหลือเกินกว่า 2 ปีงบประมาณ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษา
คู่มือการดำเนินการอาหารกลางวัน พ.ศ. 2566
แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
แผนปฏิบัติการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2567
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรับเงินของสถานศึกษา
แผนปฏิบัติการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
แผนปฏิบัติการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนปฏิบัติการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คู่มือการปฏิบัติงานของสถานศึกษา
คู่มือการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2564
การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ปี 2562
แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2563
คู่มือการปฏิบัติงานของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
คู่มือการปฏิบัติงานของ สถานศึกษา
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2562
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง ฯ พ.ศ. 2562
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ 2562
แผนตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562
คู่มือการตรวจสอบสถานศึกษา