คู่มือ ระเบียบต่าง ๆ

การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ปี 2562

แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2563
คู่มือการปฏิบัติงานของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
คู่มือการปฏิบัติงานของ สถานศึกษา
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2562
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง ฯ พ.ศ. 2562
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ 2562
แผนตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562
คู่มือการตรวจสอบสถานศึกษา