พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560

    1.พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560 2.หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และการเดินทางไปราชการต่างประเทศ และวิธีปฏิบัติกรณีผู้เดินทางทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินสูญหาย  

พระราชกฤษฎีกา พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562

เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2560 ประเภทและอัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน    

รวมเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และแนวทางปฏิบัติผ่านระบบ e-GP

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง 7 ฉบับ คู่มือวิธีคัดเลือก คู่มือ-e-market-RFQ-สำหรับหน่วยงานของรัฐ คู่มือขั้นตอนจัดทำร่างสัญญา-บริหารสัญญาคู่มือวิธีเฉพาะเจาะจง eBidding คู่มือการตั้งรหัสผ่านใหม่ (Reset Password) คู่มือการค้นหารหัส UNSPSC  

KTB Corporate Online

GFMIS-on-KTB-Corporate-Online-ด้านจ่าย-Government-Transfer GFMIS-on-KTB-Corporate-Online-ด้านนำเงินส่งคลัง GFMIS-on-KTB-Corporate-Online-ด้านรับเงิน KTB-Universal-Data-Entry-THA รายละเอียดการปฏิบัติงานสำหรับการติดตั้งเครื่อง-EDC Quickguide-universal-ติดตั้งระบบ Quickguide-universal-สร้างข้อมูลการโอนเงิน Tutorial_EDC_Finalว471