รวมเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และแนวทางปฏิบัติผ่านระบบ e-GP

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง 7 ฉบับ คู่มือวิธีคัดเลือก คู่มือ-e-market-RFQ-สำหรับหน่วยงานของรัฐ คู่มือขั้นตอนจัดทำร่างสัญญา-บริหารสัญญาคู่มือวิธีเฉพาะเจาะจง eBidding คู่มือการตั้งรหัสผ่านใหม่ (Reset Password) คู่มือการค้นหารหัส UNSPSC  

KTB Corporate Online

GFMIS-on-KTB-Corporate-Online-ด้านจ่าย-Government-Transfer GFMIS-on-KTB-Corporate-Online-ด้านนำเงินส่งคลัง GFMIS-on-KTB-Corporate-Online-ด้านรับเงิน KTB-Universal-Data-Entry-THA รายละเอียดการปฏิบัติงานสำหรับการติดตั้งเครื่อง-EDC Quickguide-universal-ติดตั้งระบบ Quickguide-universal-สร้างข้อมูลการโอนเงิน Tutorial_EDC_Finalว471