การประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562

วันที่ 11 – 20 มีนาคม 2563 ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ออกนิเทศ ติดตามเพื่อประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1