การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

         

          เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562  นายประถม  เชื้อหมอ ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562   และมอบเกียรติบัตรสำหรับโรงเรียนที่มี          ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)   ปีการศึกษา2561 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จำนวน  33 โรงเรียน   ในการนี้กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา       นำโดยนายเอี่ยม  มังคลาด  ผอ.กลุ่มนิเทศฯและคณะศึกษานิเทศก์ ได้ชี้แจงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562   การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NTชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562  แนวทางการให้บริการข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน และการนำเสนอการสะท้อนผลกิจกรรมยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านป่าแฝกใต้ กลุ่มโรงเรียนแม่ใจ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  โดยนางนัยนา ยะตา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแฝกใต้