วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ (Vision)

 “มุ่งมั่นพัฒนากระบวนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา

เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ

มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑”