พันธกิจ

พันธกิจ (Mission)

1. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ

2. พัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการ และมีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑

3. ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งประเมินเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลการศึกษา และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

4. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ในด้านการจัดการเรียนการสอน  การบริหารจัดการของสถานศึกษาในสังกัดอย่างทั่วถึงต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

5. ส่งเริมการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

6. ส่งเสริมและพัฒนาการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาและสนับสนุนภาคีเครือข่ายให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

7. สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมายและประชาสัมพันธ์ผลงานทางวิชาการดีเด่น ด้วยวิธีการที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง