บุคลากรภายในกลุ่ม

นายเอี่ยม  มังคลาด
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นายสมเกียรติ  อ้อยหวาน นางสาวประภาพัฒน์  เพ็ชรรัตน์บำรุง นางสาวรุสนันท์  แก้วตา
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผล
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
        ระบบบริหารและการจัดการศึกษา และกระบวนการเรียนรู้
นางธมนวรรณ  คำเรือง นางสาวธารารัตน์  กล้าหาญ นางวันวิสาข์  วังชุมทอง
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกัน
ทางการศึกษา คุณภาพ การศึกษา
นางสาวคริษฐา  เผ่าปินตา นายพัชญภณ  สารสา นางจริยา  ณ ลำปาง
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา งานธุรการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผล  ระบบบริหารและการจัดการศึกษา กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
       
นางนลินนิภา  ปันสุวรรณ์
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
งานธุรการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา