บุคลากรภายในกลุ่ม

นางจิรพรรณ  จำรัส
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางแสงเพชร  คลังแสง   นางอรณิชชา  มูลเครือคำ   นางสาวอมาวสี  ศีติสาร   นางสาวบัณฑิตา  พรมวงศ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ   นักวิชาการศึกษาชำนาญการ   นักวิชาการศึกษาชำนาญการ   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายศิรวิชญ์  ใจหาญ นางสาวรัตติกาล  ชายปันโย
เจ้าหน้าที่ลูกเสือ นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา