บุคลากรภายในกลุ่ม

นายธงชัย  คำปวง
ผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 1
 
นายสุวัฒน์  โยปัญญา
รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 1
 
 

 

 

 

 

 

 

 

นางจิรพรรณ  จำรัส
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางแสงเพชร  คลังแสง   นางอรณิชชา  มูลเครือคำ   นางสาวอมาวสี  ศีติสาร   นางสาวบัณฑิตา  พรมวงศ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ   นักวิชาการศึกษาชำนาญการ   นักวิชาการศึกษาชำนาญการ   นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
             
นางนลินนิภา  ปันสุวรรณ์ นางสาวกัญญาภัทร  ปิงใจ      นายพงษ์ศักดิ์  สุยะ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
เจ้าหน้าที่ลูกเสือ