บุคลากรภายในกลุ่ม

นางชรินทร์ทิพย์  โพธิเจริญ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางจิรพรรณ  จำรัส   นางแสงเพชร  คลังแสง   นางอรณิชชา  มูลเครือคำ   นางสาวอมาวสี  ศีติสาร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ   นักวิชาการศึกษาชำนาญการ   นักวิชาการศึกษาชำนาญการ   นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นายศิรวิชญ์  ใจหาญ
เจ้าหน้าที่ลูกเสือ