O34 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร และนโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy)

เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 โดยนายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างทุกคน ได้ปลุกจิตสำนึก หรือสร้างวัฒนธรรมองค์กร ในกิจกรรม ประกาศเจตนารมณ์ “ไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ได้สร้างการรับรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทางหน้าเวปไซต์สำนักงาน

 

 

เจตนารมณ์คำมั่นของเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 

 

ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด

มีการจัดทำโปสเตอร์ 

 

มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด

 

 

มีการจัดกิจกรรมปลุกจิตสำนึก หรือสร้างวัฒนธรรมองค์กร ในการจัดอบรมให้ความรู้ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2565