O2 ข้อมูลผู้บริหาร

 

 

นายสวัสดิ์ แสงขัน
sawat sangkhan
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต1
โทร.081-5541690
นายสุขุม พรหมเสน
Sukhum Promsen
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต1
โทร. 089-8513922
อีเมล. Sukhumpr@gmail.com
นายณัฐพล สุวรรณลพ
Nuthapon Suwanlop
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต1
โทร. 092-9989478
อีเมล. nuthapon01@gmail.com
นายธนายุทธ  คำภีระ
Thanayut Khampeera
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต1
โทร. 080-5034233
อีเมล. thanayut5544.kam@gmail.com
นางโสภี คำชูสังข์
Sopee kamchusanka
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
โทร. 089-9564815
อีเมล. sopee16@windowslive.com
นายเอี่ยม  มังคลาด

ผอ.กลุ่มนิเทศก์ติดตามและประเมินผล
โทร. 089-5554884
อีเมล.

นายมานพ บุญเรือง
Manop boonrueng
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มอำนวยการ
โทร.
อีเมล.
นางรุ่งอรุณ  เพ็ชรฎา
Roongaroon
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
โทร. 083-5735069
อีเมล.
นางจิรพรรณ  จำรัส

ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทร.
อีเมล.

นางสมบูรณ์ เรืองงาม
Somboon Ruangngam
ผอ.หน่วยตรอบสอบภายใน
โทร. 086-1842350
อีเมล. nonnada_2505@hotmail.com
นางบัวลอง หอมยา

ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และ
รักษาการ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โทร.
อีเมล.

นายรัชชาพงษ์ ต่อมคำ
Ratchapong. Tomkham
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
โทร. 0932739571
อีเมล. ratkate@gmail.com
นายพงษ์ศักดิ์ มิ่งขวัญ
Phongsak  mingkwan
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี
โทร.
อีเมล.