ข้อมูลผู้บริหาร

ดร.ธงชัย คำปวง
Thongchai Khampuang
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต1
โทร.095-169-3541
อีเมล. [email protected]
นายชนธัญ ติ๊บเมืองมา
Chommatun  Thipmuangma
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
โทร. 092-7047643
อีเมล. [email protected]
นางสาวฐิตพัฒน์ สตางค์จันทร์
Titapat Satangjun
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
โทร. 081-9753929
อีเมล. [email protected]
นายชัยณรงค์ สร้างช้าง
Chainarong sangchang
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
โทร. 086-1873985
อีเมล. [email protected]
นางโสภี คำชูสังข์
Sopee kamchusanka
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
โทร. 089-9564815
อีเมล. [email protected]
นายสมเกียรติ  อ้อยหวาน
Somkiat Oywan
ผอ.กลุ่มนิเทศก์ติดตามและประเมินผล
โทร. 089-9506617
อีเมล. [email protected]
นางชรินทร์ทิพย์  โพธิเจริญ
Charinthip Phocharoen
ผอ.กลุ่มอำนวยการ
โทร.089-8380450
อีเมล.[email protected]
นางรุ่งอรุณ  เพ็ชรฎา
Roongaroon Petchada
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
โทร. 083-5735069
อีเมล.[email protected]
นางจิรพรรณ  จำรัส
Jirapan  Jamras
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทร.085-0358517
อีเมล. [email protected]
นางกระต่าย วงศ์เรือง
Kratai wongruang
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
โทร. 095-6743848
อีเมล. [email protected]
 นางบัวลอง หอมยา
Bualong  Homya
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร.089-5523766
อีเมล. [email protected]
นางดวงรัก ภู่พัด
Doungrak poopad
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โทร. 0897459828
อีเมล. [email protected]
นายรัชชาพงษ์ ต่อมคำ
Ratchapong. Tomkham
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
โทร. 0932739571
อีเมล. [email protected]

 

นายพงษ์ศักดิ์ มิ่งขวัญ
Phongsak  mingkwan
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี
โทร.093-2128437
อีเมล.[email protected].