สภาพการจัดหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพของโรงเรียน

ชื่อเรื่อง           :   สภาพการจัดหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ผู้วิจัย             :   นายพัชญภณ  สารสา ปีการศึกษา       :   2564 คำสำคัญ         :   การงานอาชีพ, การศึกษาภาคบังคับ   บทคัดย่อ  

Read more