นวัตกรรมแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อย่างมีเหตุและผลด้วยกระบวนการบันได 6 ขั้น

https://drive.google.com/file/d/15ucWxgAXJKw-yTiPDkU90kIyrm4yAGkL/view?fbclid=IwAR0_gnx72XG7PJ0IWWwuKWssal6iNLNZya4YEQXl_18jIbrlK8RnDYSGbf0

Read more

รายงานผลการยกระดับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพรองรับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) โดยใช้ หลักการมีส่วนร่วม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

ผลงาน                     รายงานผลการยกระดับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพรองรับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) โดยใช้ หลักการมีส่วนร่วม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ผู้รายงาน                  นายสวัสดิ์ แสงขัน สถานที่ทำงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต  1 ปีที่พิมพ์                    2564

Read more

ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ชื่อเรื่อง                    ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ชื่อผู้วิจัย                   คณะผู้วิจัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 กรรมการที่ปรึกษา        นายสวัสดิ์    แสงขัน นายณัฐพล   สุวรรณลพ

Read more

สภาพการจัดหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพของโรงเรียน

ชื่อเรื่อง           :   สภาพการจัดหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ผู้วิจัย             :   นายพัชญภณ  สารสา ปีการศึกษา       :   2564 คำสำคัญ         :   การงานอาชีพ, การศึกษาภาคบังคับ   บทคัดย่อ  

Read more