ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายหลักเกณฑ์แวะวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (หลักเกณฑ์ วPA )

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 พร้อมด้วยนายธงชัย จันแย้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ต้อนรับ นางสาวเจริญวรรณ

Read more

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี

วันพุธ ที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประธานคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ของนางอัญญาพิมพ์ ศิริวิชชากุล

Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการการแกนนำด้านเทคโนโลยี เพื่อให้มีครูแกนนำด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ในสถานศึกษา

วันอังคาร ที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายธงชัย จันแย้  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการแกนนำด้านเทคโนโลยี เพื่อให้มีครูแกนนำด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ในสถานศึกษา ซึ่งจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญ ทั้งด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบอินเตอร์เน็ต ความรู้ความเข้าใจแต่ละแพลตฟอร์ม

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning

วันเสาร์ ที่ 3 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning โดยมีนายเอี่ยม มังคลาด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงานต่อประธาน

Read more

มอบทุนการศึกษา สำหรับนักเรียนพฤติดี แต่ยากจน ประจำปีงบประมาณ 2565

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 พร้อมด้วยนายธนายุทธ คำภีระ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ใน สพป.พะเยา

Read more

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสอนผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)

วันพฤหัสบดี ที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประธานเปิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสอนผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)

Read more

งานมหกรรมวิชาการ กลุ่มโรงเรียน 46 ICT โรงเรียนในฝัน และเครือข่าย (46 ict Lab School Leadership Centre)

วันจันทร์ ที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 พร้อมด้วยนายธนายุทธ คำภีระ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 และ นางโสภี

Read more

วันสถาปนาจังหวัดพะเยา ครบรอบ 45 ปี ประจำปี 2565

วันอาทิตย์ ที่ 28 สิงหาคม 2565 เวลา 06.00 น. นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชและเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมงานประจำปี เนื่องในวันสถาปนาจังหวัดพะเยา ครบรอบ 45 ปี ประจำปี

Read more

ประชุมชี้แจงการประเมินโรงเรียนเพื่อรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประธานเปิดการประชุมชี้แจงการประเมินโรงเรียนเพื่อรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ

Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาคุรภาพการศึกษา โดยใช้ผลการประเมินระดับชาติ (RT,NT,O-NET)

วันศุกร์ ที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาคุรภาพการศึกษา โดยใช้ผลการประเมินระดับชาติ (RT,NT,O-NET) เพื่อให้ครูและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการนำผลการประเมินไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน โดยมีครูวิชาการของโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้จำนวน 83

Read more