ประกวดแข่งขันเพื่อคัดเลือกแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและเผยแพร่นวัตกรรม (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ มอบหมายให้ นายชนธัญ ติ๊บเมืองมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ประธานเปิดการประกวดแข่งขันเพื่อคัดเลือกแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและเผยแพร่นวัตกรรม (Best

Read more

ร่วมอบรมในโครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ ๑/๒๕๖๖ (ภาคเหนือ)

วันพุธ ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ มอบหมายให้ ดร.ชัยณรงค์ สรา้งช้าง และ ดร.ฐิตพัฒน์ สตางค์จันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพะเยา เขต

Read more

“พุธเช้า ข่าว สพฐ.”

วันพุธ ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ พร้อมด้วยนายชนธัญ ติ๊บเมืองมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย รับชมรายการ

Read more

รับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”

วันอังคารที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๒๐ น. ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ มอบหมายให้ผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network : LN) วิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น(Local Trainer :

Read more

รับฟังคำชี้แจงแนวทางและคำแนะนำ ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ในระยะเวลา ๑ ปีตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๑

วันอังคาร ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ดร.ชัยณรงค์ สรา้งช้าง และ ดร.ฐิตพัฒน์ สตางค์จันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ เข้ารับฟังคำชี้แจงแนวทางและคำแนะนำ ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ในระยะเวลา ๑ ปีตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๑

Read more

ประชุมชี้แจง การดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐบนศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ ของหน่วยงาน

วันจันทร์ ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ มอบหมายให้ ดร.ชัยณรงค์ สร้างช้าง ,ดร.ฐิตพัฒน์ สตางค์จันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ พร้อมด้วย

Read more

เปิดโครงการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตเด็กปฐมวัยในกิจกรรม “เด็กปฐมวัย คิดได้ทำเป็นเล่นสนุก”

วันศุกร์ ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ มอบหมายให้ ดร.ชัยณรงค์ สร้างช้าง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตเด็กปฐมวัยในกิจกรรม “เด็กปฐมวัย คิดได้ทำเป็นเล่นสนุก”

Read more

ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม โรงเรียนในกลุ่มกำกับติดตาม การยกระดับผลสัมฤทธิ์ RT, NT, O-NET กลุ่มโรงเรียนดอกคำใต้ ๒

วันศุกร์ ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ มอบหมายให้ นายสมเกียรติ อ้อยหวาน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ พร้อมด้วย

Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาการเขียนรายงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

วันพุธ ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ มอบหมายให้ นายชนธัญ ติ๊บเมืองมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ เป็นประธานในการเปิดการประขุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาการเขียนรายงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best

Read more

ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วันอังคาร ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑๑ –

Read more