รายงานผลการยกระดับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพรองรับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) โดยใช้ หลักการมีส่วนร่วม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

ผลงาน                     รายงานผลการยกระดับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพรองรับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) โดยใช้ หลักการมีส่วนร่วม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ผู้รายงาน                  นายสวัสดิ์ แสงขัน สถานที่ทำงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต  1 ปีที่พิมพ์                    2564

Read more

ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ชื่อเรื่อง                    ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ชื่อผู้วิจัย                   คณะผู้วิจัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 กรรมการที่ปรึกษา        นายสวัสดิ์    แสงขัน นายณัฐพล   สุวรรณลพ

Read more