ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ชื่อเรื่อง                    ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ชื่อผู้วิจัย                   คณะผู้วิจัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 กรรมการที่ปรึกษา        นายสวัสดิ์    แสงขัน นายณัฐพล   สุวรรณลพ

Read more

สภาพการจัดหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพของโรงเรียน

ชื่อเรื่อง           :   สภาพการจัดหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ผู้วิจัย             :   นายพัชญภณ  สารสา ปีการศึกษา       :   2564 คำสำคัญ         :   การงานอาชีพ, การศึกษาภาคบังคับ   บทคัดย่อ  

Read more