ประชุมผ่านระบบทางไกล (Video Conference)ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

              วันศุกร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายสุขุม พรหมเสน  รอง ผอ.สปพ.พะเยา เขต

Read more

ประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการพิจารณาการหักเงินเดือน เงินบำเหน็จบำนาญ ค่าจ้างหรือค่าตอบแทนรายเดือนเพื่อหักชำระหนี้เงินกู้และสวัสดิการภายในส่วนราชการ ครั้งที่ 2/2564

วันพฤหัสบดี ที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสุขุม พรหมเสน  รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1   พร้อมด้วยนายธนายุทธ    คำภีระ รอง ผอ.สปพ.พะเยา เขต

Read more

นิเทศติดตามทางออนไลน์ ผ่านระบบ VIDEO CONFERNCE (google meet) การขับเคลื่นนโยบายสู่การปฏิบัติ

วันพฤหัสบดี ที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายณัฐพล สุวรรณลพ  รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มและศน.กลุ่มดอกคำใต้ 2 นิเทศ ติดตามนโยบาย 2+1

Read more

นิเทศ ติดตามทางออนไลน์ ผ่านระบบ VIDEO CONFERNCE การขับเคลื่นนโยบายสู่การปฏิบัติ

วันอังคาร ที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายณัฐพล สุวรรณลพ นายธนายุทธ คำภีระ     รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มและศน.นิเทศ ติดตามนโยบาย

Read more

นิเทศ ติดตามทางออนไลน์ ผ่านระบบ VIDEO CONFERNCE การขับเคลื่นนโยบายสู่การปฏิบัติ

วันจันทร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสุขุม พรหมเสน รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1  นายณัฐพล สุวรรณลพ  รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1

Read more

ประชุมทางไกลผ่านระบบ VIDEO CONFERNC การสร้างความเข้าใจนโยบายการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564

วันพฤหัสบดี ที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายสวัสดิ์ แสงขัน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 พร้อมด้วย นายณัฐพล สุวรรณลพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม

Read more

ร่วมประชุมทางไกล VIDEO CONFERNCE มอบนโยบายการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 และเตรียมการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4

วันพุธ ที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายสวัสดิ์ แสงขัน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 พร้อมด้วย นายณัฐพล สุวรรณลพ นายธนายุทธ คำภีระ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต

Read more

พะเยา 1 รับชมพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 19 / 2564

วันพุธ ที่ 19 พฤษภาคม ๒๕๖4 เวลา 08.00 น. นายสวัสดิ์ แสงขัน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ พร้อมด้วย นายณัฐพล สุวรรณลพ นายธนายุทธ คำภีระ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑

Read more

รับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 18/2564 พร้อมประชุมทีมผู้บริหาร

วันพุธ ที่ 12 พฤษภาคม ๒๕๖4 เวลา 08.00 น. นายสวัสดิ์ แสงขัน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ พร้อมด้วย นายสุขุม พรหมเสน นายณัฐพล สุวรรณลพ นายธนายุทธ คำภีระ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา

Read more