ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ โรงเรียนในสังกัดที่เกิดเหตุอุทกภัย

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.30 น. นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 พร้อมด้วย นางรุ่งอรุณ เพ็ชรฎา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง น้ำท่วมขัง ณ โรงเรียนบ้านจำป่าหวาย

Read more

ประชุมแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดพะเยา

วันพุธ ที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษพาะเยา เขต 1 ประธานเปิดการประชุมแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดพะเยา โดยมีนายธนายุทธ คำภีระ นายธงชัย จันแย้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา

Read more

ประชุมสัญจรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 พบปะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการขับเคลื่อนนโยบาย

วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประธานเปิดการประชุมสัญจรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 พบปะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้นสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา

Read more

สพป.พะเยา เขต 1 ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันพฤหัสบดี ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 พร้อมด้วยนายณัฐพล สุวรรณลพ นายธนายุทธ คำภีระ นายธงชัย จันแย้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา

Read more

พิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการยอดปัญญาวิชาการ กลุ่มโรงเรียนเมืองพะเยา 2 สู่เพชรน้ำหนึ่ง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

วันพุธ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น.นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการยอดปัญญาวิชาการ กลุ่มโรงเรียนเมืองพะเยา 2 สู่เพชรน้ำหนึ่ง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ระหว่างวันที่ 23

Read more

การประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนนโยบายจุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันพุธ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 พร้อมด้วย นายณัฐพล สุวรรณลพ นายธงชัย จันแย้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต

Read more

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดสอบให้กับหัวหน้าสนามสอบ ตัวแทนศูนย์สอบ กรรมการกลางและกรรมการคุมสอบ ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-net ) ปีการศึกษา 2564

วันพุธ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น.นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดสอบให้กับหัวหน้าสนามสอบ ตัวแทนศูนย์สอบ กรรมการกลางและกรรมการคุมสอบ ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-net ) ปีการศึกษา

Read more