ประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันจันทร์ ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ประธานเปิดการประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ได้มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร แก่บุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัล

Read more

อบรมโครงการจัดการเรียนรู้ Active Learning การถ่ายทำ วิดีทัศน์การสอนเพื่อขอมีวิทนฐานะ กระบวนการผลิตสื่อ VDO การสอน

วันศุกร์ ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ประธานเปิดการอบรมโครงการจัดการเรียนรู้ Active Learning การถ่ายทำ วิดีทัศน์การสอนเพื่อขอมีวิทนฐานะ กระบวนการผลิตสื่อ

Read more

เข้ารับฟังคำปรึกษาแนะนำของคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง ( Coaching Team )ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะ ๑ ปี ครั้งที่ ๑ในรอบ ๖ เดือนแรก ( ตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖ )

วันพฤหัสบดี ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ เข้ารับฟังคำปรึกษาแนะนำของคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง ( Coaching Team )ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะ

Read more

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จาก สพป.กาญจนบุรี เขต 4

วันพฤหัสบดี ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ต้อนรับนายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจบุรี เขต ๔ และคณะ ในการศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานการบริหารจัดการศึกษาวิเคราะห์ผล

Read more

ครงการจัดการเรียนรู้ Active Learning กิจกรรมกระบวนการวิจัยการจัดการเรียนรู้ที่ครอบคลุมด้านทักษะคุณละกษณะความสามารถ

วันเสาร์ ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ประธานเปิดการอบรมโครงการจัดการเรียนรู้ Active Learning กิจกรรมกระบวนการวิจัยการจัดการเรียนรู้ที่ครอบคลุมด้านทักษะคุณละกษณะความสามารถ โดยได้รับเกียรติจากรศ.ดรมนสิช สิทธิสมบูรณ์

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการจัดการเรียนรู้ Active Leaning

วันศุกร์ ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการจัดการเรียนรู้ Active Leaning เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ (กิจกรรม

Read more

กิจกรรมจิตอาสาทำลายแหล่งเพราะพันธุ์ยุงลาย

วันพุธ ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ มอบหมายให้ นายชนธัญ ติ๊บเมืองมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ประธานเปิดกิจกรรม

Read more

การแข่งขันกีฬาสี “อนุบาลพะเยาสัมพันธ์” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันพุธ ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสี “อนุบาลพะเยาสัมพันธ์” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้ออกกำลังกายด้วยการเข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อทดสอบระดับฝีมือในด้านกีฬา

Read more

ประชุมคณะกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วันจันทร์ ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ มอบหมายให้นายชนธัญ ติ๊บเมืองมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ครั้งที่

Read more

ประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันจันทร์ ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

Read more