กิจกรรมการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 70 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “EMOTIONAL THE SONG OF FAITH”

วันพุธ ที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเย เขต 1 เข้าร่วมงานกิจกรรมการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 70 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

Read more

การแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย

วันอังคาร ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประธานเปิดการแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๕ และการคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่น

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป (HighScope)

วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป (HighScope) ตามกิจกรรมของโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนประจำปีงบประมาณ 2565 และบรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาเด็กปฐมวัย สพป.พะเยา เขต 1 สู่เด็กพะเยา

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต)

วันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีนายธงชัย จันแย้

Read more

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประธานเปิดการประชุมติดตามผลการดำเนินงานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงานทางการศึกษา (สถานีแก้หนี้ครู) ในพื้นที่ภาคเหนือ ผ่านระบบ VIDEO

Read more

กิจกรรมทำบุญเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และทำบุญอาคารหอประชุมประถมนุสรณ์

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.10 น. นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประธานในณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 โดยมีนายณัฐพล สุวรรณลพ นายธนายุทธ

Read more

กิจกรรมรวมพลังสร้างสรรค์ สร้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ”แนวทางการเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยมสุจริตการต่อต้านการทุจริต ในการปฏิบัติราชการ”

วันจันทร์ ที่20 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น. นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 พร้อมด้วยนายธนายุทธ คำภีระ นายธงชัย จันแย้ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่

Read more

ตักบาตรข้าวเหนียว(ตักบาตรทุกวันพุธ)

วันพุธ ที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 07.00 น. นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 พร้อมด้วยๆนายธนายุทธ คำภีระ นายธงชัย จันแย้ รองผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม

Read more

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ โรงเรียนในสังกัดที่เกิดเหตุอุทกภัย

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.30 น. นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 พร้อมด้วย นางรุ่งอรุณ เพ็ชรฎา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง น้ำท่วมขัง ณ โรงเรียนบ้านจำป่าหวาย

Read more

ประชุมแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดพะเยา

วันพุธ ที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษพาะเยา เขต 1 ประธานเปิดการประชุมแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดพะเยา โดยมีนายธนายุทธ คำภีระ นายธงชัย จันแย้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา

Read more