ประกวดแข่งขันเพื่อคัดเลือกแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและเผยแพร่นวัตกรรม (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ มอบหมายให้ นายชนธัญ ติ๊บเมืองมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ประธานเปิดการประกวดแข่งขันเพื่อคัดเลือกแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและเผยแพร่นวัตกรรม (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ด้านการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย (สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา) และด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ระดับปฐมวัย (สำหรับครูผู้สอน) เพื่อเปิดโอกาสในการเผยแพร่ผลงาน และเป็ฯการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดและประสบการณ์ด้านการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ระหว่างหน่วยงานทางการศึกษา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ
แก่สถานศึกษาที่ดำเนินการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยที่มีประสิทธิภาพ โดยมีจำนวนโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น จำนวน ๖ โรงเรียน ณ หอประชุมประถมนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑