ร่วมอบรมในโครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ ๑/๒๕๖๖ (ภาคเหนือ)

วันพุธ ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ มอบหมายให้ ดร.ชัยณรงค์ สรา้งช้าง และ
ดร.ฐิตพัฒน์ สตางค์จันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ เข้าร่วมอบรม ในโครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ ๑/๒๕๖๖ (ภาคเหนือ) ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่
9