รับฟังคำชี้แจงแนวทางและคำแนะนำ ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ในระยะเวลา ๑ ปีตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๑

วันอังคาร ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ดร.ชัยณรงค์ สรา้งช้าง และ ดร.ฐิตพัฒน์ สตางค์จันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ เข้ารับฟังคำชี้แจงแนวทางและคำแนะนำ ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ในระยะเวลา ๑ ปีตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๑
ประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๖ จาก ทีม Coaching โดยได้รับเกียรติจาก นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ประธานกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ในการให้คำปรึกษาและคำแนะนำ การประเมินฯ
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒