รับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”

วันอังคารที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๒๐ น. ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ มอบหมายให้ผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network : LN) วิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น(Local Trainer : LT) ของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดที่ผ่านการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา จำนวน ๔๓ โรงเรียน เข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับปฐมวัย จำนวน ๒๓ โรงเรียน และระดับประถมศึกษา จำนวน ๒๐ โรงเรียน ณ ห้องแสงเดือน แสงเทียน ชั้น ๒ อาคารพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี