ประชุมชี้แจง การดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐบนศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ ของหน่วยงาน

วันจันทร์ ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ มอบหมายให้ ดร.ชัยณรงค์ สร้างช้าง ,ดร.ฐิตพัฒน์ สตางค์จันทร์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ พร้อมด้วย
ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจง
การดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐบนศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ ของหน่วยงาน
ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการปรับปรุงและ
พัฒนาข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชนที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุม VIDEO Conference
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑