เปิดโครงการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตเด็กปฐมวัยในกิจกรรม “เด็กปฐมวัย คิดได้ทำเป็นเล่นสนุก”

วันศุกร์ ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ มอบหมายให้ ดร.ชัยณรงค์ สร้างช้าง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตเด็กปฐมวัยในกิจกรรม
“เด็กปฐมวัย คิดได้ทำเป็นเล่นสนุก” และบรรยายพิเศษ ให้แก่ผู้ปกครอง นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนภูกามยาว เพื่อให้ครูผู้สอนปฐมวัยในกลุ่มโรงเรียนภูกามยาวมีความรู้ความเข้าใจ
ในการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต “เด็กปฐมวัย” และให้พ่อแม่ ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาเด็ก
และสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้ หลังจากนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนภูกามยาว ณ ศูนย์ต้นแบบปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว