ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม โรงเรียนในกลุ่มกำกับติดตาม การยกระดับผลสัมฤทธิ์ RT, NT, O-NET กลุ่มโรงเรียนดอกคำใต้ ๒

วันศุกร์ ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ มอบหมายให้ นายสมเกียรติ อ้อยหวาน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ พร้อมด้วย นางสาวรุสนันท์ แก้วตา และ นางสาวธารารัตน์ อิ่นคำ ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม โรงเรียนในกลุ่มกำกับติดตาม การยกระดับผลสัมฤทธิ์ RT, NT, O-NET
กลุ่มโรงเรียนดอกคำใต้ ๒ ได้แก่ โรงเรียนบ้านแม่พริก โรงเรียนบ้านใหม่ โรงเรียนบ้านปิน