ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาการเขียนรายงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

วันพุธ ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ มอบหมายให้ นายชนธัญ ติ๊บเมืองมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ เป็นประธานในการเปิดการประขุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาการเขียนรายงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) และบรรยายพิเศษโดยมี ดร.ฐิตพัฒน์ สตางค์จันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑
กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี ซึ่งมีนายสมเกียรติ อ้อยหวาน ผู้อำนวยการ
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และครูผู้สอนเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้
ณ หอประชุมประถมนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑