ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วันอังคาร ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ได้รับเกียรติจาก นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และนายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา กล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมการประชุม ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานเปิดการประชุม และบรรยายพิเศษ โดยมีดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี – ระยอง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ต่อประธานในพิธี หลังจากนั้น รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้อำนวยการสำนักที่เกี่ยวข้องได้แจ้งข้อราชการสำคัญของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้แก่ผู้เข้าประชุม ณ สวนนงนุช พัทยา จังหวัด ชลบุรี