เทศ ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนบ้านร่องห้า

วันพฤหัสบดีที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ มอบหมายให้ นายชนธัญ ติ๊บเมืองมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ พร้อมด้วย นายสมเกียรติ อ้อยหวาน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางโสภี คำชูสังข์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และ นางสาวประภาพัฒน์ เพ็ชรรัตน์บำรุง ศึกษานิเทศ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อนิเทศ ติดตามการเปิดภาคเรียน และเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา และติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย สพฐ.  และนโยบายของ สพป.พะเยา เขต ๑ ณ โรงเรียนบ้านร่องห้า โดยมีนายณรงค์ชัย ศรีเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องห้า และคณะครูให้การต้อนรับ