เมินผลสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ระยะเวลา ๑ ปี (รอบที่ ๑) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ เข้ารับการประเมินผลสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ระยะเวลา ๑ ปี (รอบที่ ๑) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตตรวจราชการที่ ๑๖ โดยมี ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เป็นประธานคณะกรรมการการประเมิน
นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แพร่ เขต ๑ และ
นายวิเศษ เชยกระรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓ ร่วมเป็นกรรมการ
ซึ่งมี นายชนธัญ ติ๊บเมืองมา,ดร.ชัยณรงค์ สร้างช้าง,ดร.ฐิตพัฒน์ สตางค์จันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมการประเมินในครั้งนี้
ณ หอประชุมประถมนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑