ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามนโยบาย ของสพป.พะเยา เขต ๑ , นโยบาย สพฐ. และมาตรการรักษาความปลอดภัยของนักเรียน ในการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านร่องจว้า

วันศุกร์ ที่๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ มอบหมายให้ดร.ฐิตพัฒน์ สตางค์จันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ และนายสมเกียรติ อ้อยหวาน ผู้อำนวยการ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามนโยบาย ของสพป.พะเยา เขต ๑ , นโยบาย สพฐ. และมาตรการรักษาความปลอดภัยของนักเรียน ในการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ โดยมีนายเผด็จ ลาวตุม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องจว้า ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมห้องเรียนต่างๆ ซึ่งการทางโรงเรียนบ้านร่องจว้า ได้มีความพร้อมในการเปิดภาคเรียนเต็ม ๑๐๐% ทั้งสื่อการเรียนการสอน ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านร่องจว้า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑