ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามนโยบายของ สพป.พะเยา เขต ๑ , นโยบาย สพฐ. และมาตรการรักษาความปลอดภัยของนักเรียน ในการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๖ (ดอกคำใต้)

วันศุกร์ ที่๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ มอบหมายให้ดร.ฐิตพัฒน์ สตางค์จันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ และนายสมเกียรติ อ้อยหวาน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามนโยบายของ สพป.พะเยา เขต ๑ , นโยบาย สพฐ. และมาตรการรักษาความปลอดภัยของนักเรียน ในการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ โดยมีนายวิทยา ศรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๖ (ดอกคำใต้) ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมห้องเรียนต่างๆ ซึ่งการทางโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๖ (ดอกคำใต้) ได้มีความพร้อมในการเปิดภาคเรียนเต็ม ๑๐๐% ทั้งสื่อการเรียนการสอน ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๖ (ดอกคำใต้) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑