ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๖ (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

วันศุกร์ ที่๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ มอบหมายให้ ดร.ชัยณรงค์ สร้างช้าง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๖ (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) โดยดำเนินการคัดเลือกสถานศึกษาและครู ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในคู่มือการคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และคู่มือการคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม VDO Conference สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑