ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามนโยบาย สพฐ. ในการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่า

วันอังคาร ที่๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ พร้อมด้วย ดร.ชัยณรงค์ สร้างช้าง และ ดร.ฐิตพัฒน์ สตางค์จันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามนโยบาย สพฐ. ในการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ โดยมีนางสุภาพร คำแก่น ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่า ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมห้องเรียนต่างๆ ซึ่งการทางโรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่า ได้มีความพร้อมในการเปิดภาคเรียนเต็ม ๑๐๐% ทั้งสื่อการเรียนการสอน ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ณ โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑