ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามนโยบาย สพฐ. ในการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ โรงเรียนอนุบาลพะเยา

วันอังคาร ที่๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ พร้อมด้วย ดร.ชัยณรงค์ สร้างช้าง และ ดร.ฐิตพัฒน์ สตางค์จันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามนโยบาย สพฐ. ในการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ โดยมีนายวีรกร มูลสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพะเยา ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมห้องเรียนต่างๆ ซึ่งการทางโรงเรียนอนุบาลพะเยาได้มีความพร้อมในการเปิดภาคเรียนเต็ม ๑๐๐% ทั้งสื่อการเรียนการสอน ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ณ โรงเรียนอนุบาลพะเยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑