โครงการขับเคลื่อนกิจการลูกเสือจังหวัดพะเยาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันจันทร์ ที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนกิจการลูกเสือจังหวัดพะเยาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กิจกรรม ทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมี ดร.ชัยณรงค์ สร้างช้าง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมต่อประธานในพิธี โดยได้รับเกียรติวิทยากรจากสำนักงานลูกเสือจังหวัดพะเยา ซึ่งมีผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ณ โรงเรียนบ้านต๋อม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑