อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อสวยด้วย Canva สำหรับครูยุคดิจิทัลเพื่อพัฒนาครูอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

วันจันทร์ ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ มอบหมายให้ ดร.ฐิตพัฒน์ สตางค์จันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อสวยด้วย Canva สำหรับครูยุคดิจิทัลเพื่อพัฒนาครูอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Canva เพื่อส่งเสริมให้ครูริเริ่ม คิดค้น และพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และสามารถผลิตสื่อวีดีโอ และนวัตกรรมการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม Canva เป็นการเปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาการทำงานของตนเอง ส่งผลต่อคุณภาพทางการศึกษาโรงเรียนให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้นโดยมีนายวีรกร มูลสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพะเยา กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี ซึ่งมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนอนุบาลพะเยาเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ณ โรงเรียนอนุบาลพะเยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑