ประเมินโรงเรียนเพื่อรับตราพระราชทาน “นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”

วัน ศุกร์ ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ประธานการประเมินโรงเรียนเพื่อรับตราพระราชทาน “นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ณ ห้องประชุมดอยหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑