ประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา

วันศุกร์ ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ประธานเปิดการประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ โดยมี ดร.ชัยณรงค์ สร้างช้าง ,ดร.ฐิตพัฒน์ สตางค์จันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมในครั้ง เพื่อแจ้งข้อราชการราช นโยบาย จาก สพฐ. ในการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ ในการนี้ยังได้สอบโล่รางวัล เกียรติบัตร ให้กับโรงเรียน ครู และนักเรียน ที่ได้รับรางวัลต่างๆ อาทิ การประกวดห้องเรียนต้นแบบและครูต้นแบบ การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น การแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ และโรงเรียนที่ได้มีการระดมทรัพยากรในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นต้น ณ หอประชุมประถมนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑