ประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันจันทร์ ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ประธานเปิดการประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ได้มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร แก่บุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัล อาทิเช่นรางวัลบุคคลต้นแบบ ผู้ขับเคลื่อนโครงการวิถีพุทธ , รางวัล อย.น้อย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕และรางวัลโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี รุ่นที่๗ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา หลังจากมอบรางวัลเสร็จได้แนะนำ อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษา นำโดยประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา นายประถม เชื้อหมอ และคณะอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หลังจากนั้นเข้าสู่วาระการประชุม โดยได้แจ้งข้อราชการต่างๆ นโยบาย และจุดเน้น จาก สพฐ.โดยมีนายชนธัญ ติ๊บเมืองมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ หอประชุมประถมนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑