อบรมโครงการจัดการเรียนรู้ Active Learning การถ่ายทำ วิดีทัศน์การสอนเพื่อขอมีวิทนฐานะ กระบวนการผลิตสื่อ VDO การสอน

วันศุกร์ ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ประธานเปิดการอบรมโครงการจัดการเรียนรู้ Active Learning การถ่ายทำ วิดีทัศน์การสอนเพื่อขอมีวิทนฐานะ กระบวนการผลิตสื่อ VDO การสอน โดยได้รับเกียรติจาก
ดร.นรินธน์ นนทมาลย์ อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากรบรรยาย โดยกลุ่มเป้าหมายคือครูวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา
ณ หอประชุมประถมนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑