เข้ารับฟังคำปรึกษาแนะนำของคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง ( Coaching Team )ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะ ๑ ปี ครั้งที่ ๑ในรอบ ๖ เดือนแรก ( ตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖ )

วันพฤหัสบดี ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ เข้ารับฟังคำปรึกษาแนะนำของคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง ( Coaching Team )ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะ ๑ ปี ครั้งที่ ๑ในรอบ ๖ เดือนแรก ( ตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖ ) โดยได้รับเกียรติจาก นายจรัญ แจ้งมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง ( Coaching Team) พร้อมด้วยว่าที่ร้อยโท ดร. ทวีป วงศ์ชาลีกูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา และดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒ กรรมการพร้อมด้วยคณะ ได้ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา แนะนำ ผู้รับการประเมิน ในการปฏิบัติงานตามกรอบภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีนายชนธัญ ติ๊บเมืองมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้ ณ หอประชุมประถมนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑