ต้อนรับคณะศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จาก สพป.กาญจนบุรี เขต 4

วันพฤหัสบดี ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ต้อนรับนายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจบุรี เขต ๔ และคณะ ในการศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานการบริหารจัดการศึกษาวิเคราะห์ผล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ,การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ และการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยมีนายชนธัญ ติ๊บเมืองมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่ ในสำนักงาน ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมดอยหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑