ครงการจัดการเรียนรู้ Active Learning กิจกรรมกระบวนการวิจัยการจัดการเรียนรู้ที่ครอบคลุมด้านทักษะคุณละกษณะความสามารถ

วันเสาร์ ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ประธานเปิดการอบรมโครงการจัดการเรียนรู้ Active Learning
กิจกรรมกระบวนการวิจัยการจัดการเรียนรู้ที่ครอบคลุมด้านทักษะคุณละกษณะความสามารถ
โดยได้รับเกียรติจากรศ.ดรมนสิช สิทธิสมบูรณ์ เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีข้าราชครูและ
บุคลากรด้านการสอน เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้
ณ หอประชุมประถมนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑