การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการจัดการเรียนรู้ Active Leaning

วันศุกร์ ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการจัดการเรียนรู้ Active Leaning เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ (กิจกรรม PLC : กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ( Professional Leaning Community) เพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ Active Leaning ศตวรรษที่ ๒๑ )โดยมีนายสมเกียรติ อ้อยหวาน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. มนสิช สิทธิสมบูรณ์ วิทยากรในการอบรม ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์และครูแกนนำ Active Leaning วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวทางการสอนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แก้ไข ปรับปรุงพัฒนาให้ครูได้มีโอกาสเพิ่มคุณค่าการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ณ หอประชุมประถมนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑