การแข่งขันกีฬาสี “อนุบาลพะเยาสัมพันธ์” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันพุธ ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสี “อนุบาลพะเยาสัมพันธ์” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้ออกกำลังกายด้วยการเข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อทดสอบระดับฝีมือในด้านกีฬา และเพื่อประโยชน์ต่างๆของนักเรียน อาทิ ประโยชน์ต่อสุขภาพ เพื่อให้ร่างกายได้แข็งแรง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีระเบียบวินัย มีน้ำใจนักกีฬา ห่างไกลยาเสพติดและมีโอกาสได้ค้นหาศักยภาพของตนเอง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาฝีมือในการเข้าแข่งขันกีฬาในระดับที่สูงขึ้นไป ในการนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิการศึกษา อาทิเช่น ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ประธานสมาคมศิษย์เก่า ฯลฯ ณ สนามกีฬา โรงเรียนอนุบาลพะเยา