วันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ธงชัย คำปวง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต ๑ ประธานเปิดการประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.๖ และ ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
ของโรงเรียนในสังกัด สพป.พะเยา เขต ๑
ณ หอประชุมประถมนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑