ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๒๐ – ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โดยในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ได้รับเกียรติจาก ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายพัฒนะ พัฒวีดล นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนายอนันต์ พันนึก ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ร่วมเปิดการประชุม โดยนายสุรินทร์ สว่างอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป็นผู้กล่าวรายงานและในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ได้รับเกียรติจาก นางสาวตรีนุช เทียนทอง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้บรรยายพิเศษ มอบนโยบายเร่งด่วน แนวทางการประเมินและรายงาน
ผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน (Quick Policy) พร้อมรับฟังการนำนโยบายสู่การปฏิบัติในพื้นที่
ช่วงไตรมาสที่ ๑ – ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารงานการคลัง
สำหรับผู้บริหารระดับสูง ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร