ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนจังหวัดพะเยา

วันจันทร์ ที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประธานเปิดการ ซึ่งมีคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม VDO Conference สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1