“สภากาแฟ จังหวัดพะเยา”

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ พร้อมด้วย นายชนธัญ ติ๊บเมืองมา รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย
เข้าร่วมกิจกรรม “สภากาแฟ จังหวัดพะเยา” ซึ่งในครั้งนี้มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
จังหวัดพะเยา เป็นเจ้าภาพ โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
เป็นประธานในพิธี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆในจังหวัดพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
โดยวัตถุประสงค์ของการจัดกิจจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้ส่วนราชการต่างๆในจังหวัดพะเยา ได้พบปะแลกเปลี่ยน
ข้อราชการ และกิจกรรมต่างๆของหน่วยงาน เพื่อแจ้งและประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานต่างๆได้รับรู้รับทราบ
ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา