ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1

วันศุกร์ ที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ซึ่งนำโดย นายธงชัย จันแย้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 และคณะศึกษาดูงาน ซึ่งวัตถุประสงค์ของการดูงานในครั้งนี้เพื่อนำไปปรับใช้และพัฒนาการดำเนินงานด้านการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการนี้ได้มี ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย คณะศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานในครั้งนี้ อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก นายพงษ์ศักดิ์ มิ่งขวัญ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี วิทยากรบรรยาย ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบและดำเนินการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ณ หอประชุมประถมนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1