ต้อนรับนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐น. ดร. ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ พร้อมด้วย นายชนธัญ ติ๊บเมืองมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ผู้อำนวยการ
กลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย ประธานกลุ่มโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ต้อนรับนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ในการมอบนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ อีกทั้งยังร่วม
ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็ววัน ณ หอประชุมประถมนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑